Dwelling by the West Lake

Dwelling by the West Lake

Mu Lian, a young man who came to Hangzhou to find his missing father, needs to save his mother who mistakenly entered the fraud organization.

Genre: Drama

Actor: Leo Wu , Jiang Qin Qin , Chen Jianbin , Wang Jiajia , Nan Yan , Bi Wu , Wang Hongwei , 钱坤 , Bozhan Ju

Director: Xiaogang Gu

Country: China

Type:

Duration: N/A

Release: 2023

IMDb: N/A/10

You May Also Like